Zhejiang Energy eyeing Liuheng LNG terminal construction