Australia: BP set to farm into giant gas prospect as license term extended